Diagnoza

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona jedynie po wcześniejszych kompleksowych badaniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów

Proces diagnozy składa się z nastepujących etapów:

  1. Wywiad z rodzicami - dotyczy m.in. przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów.

  2. Kwestionariusze - rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

  3. Próby kliniczne - dziecko jest obserwowane w trakcie swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają m.in. jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, ruchy gałek ocznych, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych.

  4. Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej - mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki. Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te, którym nie można zastosować testów (np. z upośledzeniem umysłowym, autystyczne, lub nie współpracujące), badane są wybranymi próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi.

  5. Podsumowanie diagnozy - to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń przygotowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej.

Profesjonalna diagnoza powinna zawierać wszystkie wyżej opisane elementy oraz szczegółowe wyniki – dzięki temu mogą z niej korzystać również inni terapeuci, a także możliwe staje się porównywanie wyników i określenie postępów dziecka w trakcie terapii. Takie rozwiązanie umożliwia również rodzicom swobodny wybór terapeuty.

facebook