Strona główna Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wczesne wspomaganie rozwoju warszawaPomoc terapeutyczna i stymulowanie rozwoju psychoruchowego oraz psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością to oferta naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Niepublicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszkowie. Wczesna interwencja w tym zakresie pozwala szybko rozpoznać problem, z jakim boryka się młody człowiek i podjąć odpowiednie działania. W ten sposób można zapewnić mu optymalny rozwój. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego to także wsparcie z naszej strony dla jego rodziny.

Na czym polega tego rodzaju pomoc? To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka już od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności aż do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Ponadto wczesna interwencja obejmuje pomoc i wsparcie dla rodziców oraz pozostałych członków rodziny, którzy z kolei nabywają umiejętności postępowania z dzieckiem. Dotyczy to przypadków, gdy nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym spowodowane są np. przez:

 • wcześniactwo,
 • zaburzenia genetyczne,
 • wady wrodzone,
 • uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch),
 • problemy neurologiczne,
 • uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego,
 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • spektrum autyzmu,
 • zaburzenia zachowania.

Cele wczesnego wspomagania rozwoju

Proponując wczesną interwencję, realizujemy szereg zajęć terapeutycznych wpisujących się we wspomaganie rozwoju małego niepełnosprawnego dziecka. Mają one na celu:

 • dla dziecka:
  • ciągłe dążenie do tego, aby poprawić jakości życia,
  • zapewnienie radości z dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju, bez niepotrzebnych napięć,
  • poprawienie ogólnego stanu zdrowia i ruchowego,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwoju psychoruchowym,
  • wsparcie w zakresie pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego w obszarze funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
  • pomaganiu w budowaniu trwałych relacji z osobami mu najbliższymi,
  • wsparcie w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę potrzeb;
 • dla rodziców:
  • niezbędne wsparcie spowodowane długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • pomoc w zakresie akceptacji dziecka jako osoby niepełnosprawnej,
  • udzielenie wsparcia w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego,
  • pomaganie przy coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do tego, że będą osobami wspomagającymi rozwój swojego dziecka,
  • pokazywanie mocnych stron dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).

Pod czujnym okiem specjalistów

wczesna interwencja pruszkówRealizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dedykowana jest niepełnosprawnym dzieciom i ich najbliższym z Pruszkowa, Warszawy oraz okolic. Nad indywidualnym dopasowaniem zajęć oraz wdrażaniem ich w życie czuwa zespół specjalistów, który zapewniania optymalne warunki do rozwoju niepełnosprawnemu dziecku oraz wsparcie jego rodzicom (opiekunom). Interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi tworzą:

 • psychologowie,
 • logopedzi,
 • pedagodzy,
 • oligofrenopedagodzy,
 • terapeuci innych specjalności – m.in. rehabilitanci, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej.

Przypisywani są dziecku w zależności od jego potrzeb. Wymieniają między sobą informacje na temat postępów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, aby w holistyczny i zintegrowany sposób mu pomóc.

Bezpłatne wsparcie dla dziecka i jego rodziny

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133). Zapewniają każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.

Aby dziecko i rodzina zostali objęci specjalistyczną formą pomocy w ramach wczesnej interwencji w naszej poradni, muszą zostać spełnione pewne warunki, takie jak:

 • należy mieć aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, dzięki której trafi ono pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • to, że dziecko ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza, że może korzystać z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • na podstawie zaleceń zawartych w opinii Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju według aktualnych potrzeb dziecka dyrektor poradni ustala sposób i rodzaj realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęć,
 • zajęcia w zakresie wczesnej interwencji prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach dzieci – zależy to od potrzeb dziecka,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może obejmować rozwój motoryczny, stymulację polisensoryczną (wielozmysłową), rozwój mowy i języka, orientację i poruszanie się w przestrzeni, usprawnienie widzenia, słuchu, poszerzenie umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Ponadto każdą poradnię psychologiczno-pedagogiczna, w tym także naszą działająca w Pruszkowie obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). Jeśli dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły, opinię wydaje poradnia psychologiczno–pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

facebook