Strona główna Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia terapeutyczna – wspieramy rozwój dzieci.

Jeśli interesuje Państwa profesjonalna pomoc terapeutyczna, która swoim zakresem obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, serdecznie zapraszamy do naszej poradni.

Aby zapewnić optymalny rozwój niepełnosprawnemu dziecku konieczna jest wczesna interwencja. Szybkie rozpoznanie problemu pozwoli podjąć skuteczne działania, których celem będzie nie tylko niesienie pomocy dziecku, ale również jego rodzinie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Niepublicznej "Akademia Rozwoju" w Pruszkowie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami prowadzenia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

wczesne wspomaganie rozwoju warszawaWczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, których celem jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom oraz rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęta rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego, autyzm, Zespół Aspergera, spektrum autyzmu lub zaburzenia zachowania.

Celem Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest:

·     udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

·     udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,

·     pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,

·     pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,

·     pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

·     zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

·     dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

·     stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

 

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Realizacją powyższych zadań i zapewniania optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku oraz pomocy jego rodzicom (opiekunom), zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, którego tworzą:

·     psycholodzy,

·     logopedzi,

·     pedagodzy, oligofrenopedagodzy,

·     terapeuci innych specjalności (rehabilitanci, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej - w zależności od potrzeb dziecka).

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnegowczesna interwencja pruszków wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133), gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

·     Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

·     Poradnie psychologiczno - pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do przedszkola, szkoły lub placówki opinie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

·     Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

·     Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

·     Sposób i rodzaj realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęć ustala Dyrektor Poradni na podstawie zawartych w opini o WWRD zaleceniach i według aktualnych potrzeb dziecka.

·     Zajęcia w ramach WWRD są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach dzieci w zależności od potrzeb dziecka.

·     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

facebook