Strona główna Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wczesne wspomaganie rozwoju warszawaPomoc terapeutyczna i stymulowanie rozwoju psychoruchowego oraz psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością to oferta naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Niepublicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszkowie. Wczesna interwencja w tym zakresie pozwala szybko rozpoznać problem, z jakim boryka się młody człowiek i podjąć odpowiednie działania. W ten sposób można zapewnić mu optymalny rozwój. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego to także wsparcie z naszej strony dla jego rodziny.

Na czym polega tego rodzaju pomoc? To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka już od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności aż do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Ponadto wczesna interwencja obejmuje pomoc i wsparcie dla rodziców oraz pozostałych członków rodziny, którzy z kolei nabywają umiejętności postępowania z dzieckiem. Dotyczy to przypadków, gdy nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym spowodowane są np. przez:

 • wcześniactwo,
 • zaburzenia genetyczne,
 • wady wrodzone,
 • uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch),
 • problemy neurologiczne,
 • uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego,
 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • spektrum autyzmu,
 • zaburzenia zachowania.

Cele wczesnego wspomagania rozwoju

Proponując wczesną interwencję, realizujemy szereg zajęć terapeutycznych wpisujących się we wspomaganie rozwoju małego niepełnosprawnego dziecka. Mają one na celu:

 • dla dziecka:
  • ciągłe dążenie do tego, aby poprawić jakości życia,
  • zapewnienie radości z dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju, bez niepotrzebnych napięć,
  • poprawienie ogólnego stanu zdrowia i ruchowego,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwoju psychoruchowym,
  • wsparcie w zakresie pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego w obszarze funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
  • pomaganiu w budowaniu trwałych relacji z osobami mu najbliższymi,
  • wsparcie w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę potrzeb;
 • dla rodziców:
  • niezbędne wsparcie spowodowane długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • pomoc w zakresie akceptacji dziecka jako osoby niepełnosprawnej,
  • udzielenie wsparcia w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego,
  • pomaganie przy coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do tego, że będą osobami wspomagającymi rozwój swojego dziecka,
  • pokazywanie mocnych stron dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).

Pod czujnym okiem specjalistów

wczesna interwencja pruszkówRealizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dedykowana jest niepełnosprawnym dzieciom i ich najbliższym z Pruszkowa, Warszawy oraz okolic. Nad indywidualnym dopasowaniem zajęć oraz wdrażaniem ich w życie czuwa zespół specjalistów, który zapewniania optymalne warunki do rozwoju niepełnosprawnemu dziecku oraz wsparcie jego rodzicom (opiekunom). Interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi tworzą:

 • psychologowie,
 • logopedzi,
 • pedagodzy,
 • oligofrenopedagodzy,
 • terapeuci innych specjalności – m.in. rehabilitanci, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej.

Przypisywani są dziecku w zależności od jego potrzeb. Wymieniają między sobą informacje na temat postępów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, aby w holistyczny i zintegrowany sposób mu pomóc.

Bezpłatne wsparcie dla dziecka i jego rodziny

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133). Zapewniają każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.

Aby dziecko i rodzina zostali objęci specjalistyczną formą pomocy w ramach wczesnej interwencji w naszej poradni, muszą zostać spełnione pewne warunki, takie jak:

 • należy mieć aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, dzięki której trafi ono pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • to, że dziecko ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza, że może korzystać z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • na podstawie zaleceń zawartych w opinii Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju według aktualnych potrzeb dziecka dyrektor poradni ustala sposób i rodzaj realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęć,
 • zajęcia w zakresie wczesnej interwencji prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach dzieci – zależy to od potrzeb dziecka,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może obejmować rozwój motoryczny, stymulację polisensoryczną (wielozmysłową), rozwój mowy i języka, orientację i poruszanie się w przestrzeni, usprawnienie widzenia, słuchu, poszerzenie umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
facebook